KVKK

İcon Kaynak Endüstrisi olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. İcon Kaynak Endüstrisi ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir.

İcon Kaynak Endüstrisi nezdindeki kişisel verilerin adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirilen veya bildirildiği şekliyle, doğruluklarını ve en güncel hallerini koruyarak; ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, İcon Kaynak Endüstrisi tarafından sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal gerekler ile güncellenecek, kanunen kişisel verilerin talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi veya yurtdışı 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabileceği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler

İcon Kaynak Endüstrisi tarafından çalışan adaylarına ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Verisi; Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
İletişim Verisi; Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz
Özel Nitelikli Kişisel Veri; Engelli olma durumunuz vb.
Eğitim Verisi; Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri,
İş Deneyimi Verisi; Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Görsel ve İşitsel Veri; Fotoğrafınız, Görsel ve İşitsel Video
Diğer; Personel belgelendirme faaliyetleri gereği alınan bilgi ve beceriler.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Ve İşlenme Yöntemleri

Adayların kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:
• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla,
• Adayların/belgeli kişinin İcon Kaynak Endüstrisi’ne e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları bilgileri aracılığıyla,
• İstihdam veya kurumların İcon Kaynak Endüstrisi ile iletişime geçmeleri aracılığıyla,
• Video konferans, telefon gibi araçlarla, veya belgelendirme faaliyetlerinde video çekimleri ile
• Adaylar tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile İcon Kaynak Endüstrisi tarafından yapılan araştırmalar sırasında,
• Uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen testleri aracılığıyla.

İcon Kaynak Endüstrisi toplanan kişisel verileri, otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işleyebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

İcon Kaynak Endüstrisi tarafından kişisel veriler İcon Kaynak Endüstrisi ile belgeli kişi/Aday arasında kurulan aday-belgelendirme kuruluşu hukuki ilişkisi çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.
• Belgeli kişi/aday niteliğe ve tecrübesine uygun belgelendirme yapmak
• Belgelendirilmiş kişinin belge geçerliliği boyunca, belge kullanım takibini yapmak, belge süresi bitişinde iletişime geçmek,
• İstendiği takdirde belgelendirme faaliyetleri gereği yasal otoritelere sunmak,
• İcon Kaynak Endüstrisi faaliyetleri gereği Türkak veya MYK vd. yasal otoriter tarafından denetlendiğinde emsal teşkil etmesi açısından denetçilere sunmak.
• Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
• İcon Kaynak Endüstrisi faaliyetlerini geliştirmek ve iyileştirmek için aday dönüşlerini almak.

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Üçüncü Kişiler Ve Aktarılma Amaçları

Kişisel veriler İcon Kaynak Endüstrisi belgelendirme politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, İcon Kaynak Endüstrisi tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve İcon Kaynak Endüstrisi prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla, aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:
• İcon Kaynak Endüstrisi adına hizmet sağlayan taraflara,
• İcon Kaynak Endüstrisi yetkililerine,
• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.
• Türk Akreditasyon Kurumuna
• Mesleki Yeterlik Kurumuna

İcon Kaynak Endüstrisi, kişisel verilerin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde, yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

Belgelendirme Başvurusunda Bulunan Aday/Belgeli Kişi Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
İcon Kaynak Endüstrisi’nin adayın/belgeli kişinin, kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahiptir.

Ayrıca, İcon Kaynak Endüstrisi’nden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkı vardır. Belge almamış aday veya belge süresi bitmiş belgeli kişi kişisel verilerin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) İcon Kaynak Endüstrisi’nden talep edebilir. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebi ile ilgili bilgilendirilmesi talep edilebilir. Ancak imha talebi değerlendirerek hangi yöntemin imha için uygun olduğu somut olayın koşullarına göre İcon Kaynak Endüstrisi tarafından değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili İcon Kaynak Endüstrisinden her zaman bilgi talep edilebilir.

Aday/belgeli kişi Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilir.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerde, başvuru sahibi kimliği tespit edici gerekli bilgileri içeren imzalı dilekçe ile Yenişehir Mahallesi Şefika Sokak Dumankaya Flex Sitesi A Blok No:10/1 D:10 Pendik/İSTANBUL adresine bizzat elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, iletilebilir.

Başvuruda yer alan talep, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin İcon Kaynak Endüstrisi için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.